23 Ağustos 2017

İki Risale (İmam Gazalî)

İki Risale, İmam Gazalî, İlk Harf Yay. 163 sf.

Te'vil ve Tekfir ile ilgili hususların dikkatli bir üslup ve incelik ile ele alındığı; kısa, öz ve son derece kıymetli bir eser...

Varlık âleminin sınıflandırılması, akla tam uymayan ayet ve hadislerin zahirî ve mecazî olarak yorumlanması, geçmiş ulemanın ve bid'at ehlinin bu konudaki tutumları, te'vili zorlayanların tekfirini gerektiren ve gerektirmeyen tüm durumlar...

Bizce, günümüz Hanbelî-Selefî ekolü ile Mu'tezîle-Modernist ekolünün hatalı yaklaşımlarını tespit etmek ve bu yolda dosdoğru bir usûl tutturmak isteyen ilim meraklısına kesinlikle tavsiye edilir.

Hiç yorum yok: