1 Eylül 2017

Esmaü'l-Hüsna Hadisi Hakkında

Esmaü'l-Hüsna, en güzel (hüsnü) isimler manasında, Allah Teâlâ'ya nispet edilen Kur'anî bir terkip ve kavramdır:
"En güzel isimler (el-esmaü'l-hüsna) Allah'a aittir. O'na bu isimlerle dua edin... O'nun yolundan sapanları kendi haline bırakın. Onlar, yaptıklarının karşılığı olarak azaba uğrayacaklardır.(A'raf, 180) 
Bu isimlerin tamamı yine Kur'an-ı Kerîm'de değişik sure ve ayetlere serpiştirilmiş olarak yer almaktadır. Ebu Hureyre'den (ra) rivayet edildiğine göre ise Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
"Allah'ın 99 esma'ı vardır. Kim bunları ahsâ ederse (manasını bilerek zikreder ve ezberlerse) Cennete girer.(Ahmed b. Hanbel, Buhari, Müslim, Nesaî, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, İbn Hibban, Hakim, Beyhakî)
Bu hadisten başka, İmam Tirmizî ve Beyhakî'nin birbirine yakın lafızlarla ve hasen senetle rivayet ettikleri bir diğer hadiste, mezkur 99 isim ayrı ayrı zikredilmektedir:

Allah,
er-Rahmân, er-Rahîm,
el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,
el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,
el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri’, el-Musavvir, el-Gaffâr,
el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd,
el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi’, el-Basîr,
el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,
eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,
el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi’, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,
el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,
el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,
el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,
el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,
el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,
Mâlikü’l-Mülk, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi’,
el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni’, ed-Dârr, en-Nâfi’,
en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî’, el-Bâkî,
el-Vâris, er-Reşîd,
es-Sabûr.


Burada genel olarak; Allah-u Tealâ'nın isim ve sıfatlarının çokça oluşuna dikkat çekilmekte, bu isimlere vakıf olan kişinin, Allah'ı zikretme ve O'na yakınlaşma gayreti içerisinde olduğu düşünülürse, cennete kolayca gireceği müjdelenmektedir.

En doğrusunu Allah (cc) bilir...

Hiç yorum yok: