2 Ekim 2014

Tasnifli Tefsir Eserleri Listesi

Aşağıdaki listede, bugüne dek Türkçe'ye çevrilen veya Türkçe yazılan tüm tefsir eserlerini bulup listeledim. Kendi ilmî birikimim ve okumalarımın hülasası olarak, eserler hakkında tür ve ekol farklılıklarına göre açıklayıcı bir tasnifte bulundum. Ayrıca, hakkında daha fazla teknik bilgi ve satış kısmına kolayca ulaşılması için, link yerleştirdim. Bazı eserlerin baskısı bitmişse de satın alma veya kütüphanelerden bulup okuyabilme imkanı olduğu için listede yer verdim.

Listeye bakıp da kaybolduğunu düşünen ve kendisi için basit, kısa ve özlü bir tefsir arayan kardeşime acizane tavsiyem, Ehl-i Sünnet usûlünde yazılmış az ciltli eserlerden herhangi birini tercih etmesi olacaktır. Zira tefsir eserlerinin hemen birçoğunu okumuş-incelemiş birisi olarak ifade etmem gerekir ki, tefsir eserleri arasında ciddi manada pek bir fark bulunmamaktadır. Belki dil ve üslub farklılığı, rivayet ve teknik bilgi fazlalığı birinden diğerine değişiklik arz edecektir, o kadar... Bununla birlikte, müelliflerin kişisel yorumlarını tefsirden sayamayız; o, rey ve te'vildir, Kur'an için açıklayıcı bir bağlayıcılık teşkil etmez, sadece yorum zenginliği katar.

Nihayetinde bu çalışmadaki asıl maksadım, Kur'an'ı sahih bir bilgi kanalından öğrenmek isteyen tüm kardeşlerimize kısmen de olsa rehberlik edebilmektir. Allah (cc), O'nun rızası için işlediğimiz salih amellerimizi katında kabul buyurur inşaallah...

A.      Ehl-i Sünnet Usûlünde Yazılan Tefsir Eserleri:

Klasik Dönem-İlmî Tefsirler:

1.         Mukatil b. Süleyman, Tefsir-i Kebir, İşaret Yay. 4 cilt.

2.         İmam Taberî (Hazırlayan: Hasan Karakaya), Tefsir-i Kebîr, Hisar Yay. 9 cilt.

3.         Ömer Nesefi, Nesefi Tefsiri, Ravza Yay. 10 cilt.

4.         İmam Kurtubî, El-Camiu’l Ahkamu’l-Kur’an, Buruc Yay. 20 cilt.

5.         İbn Cevzî, Zadu’l-Mesîr, Kahraman Yay. 6 cilt.

6.         İbn Teymiyye, Külliyatı (Akaid-Tefsir-Fıkıh), Tevhid Yay. 9 cilt.

7.       İbn Kesir, Büyük Kur’an Tefsiri, Polen Yay. 12 cilt. / Kahraman Yay. / Çağrı Yay. 10 cilt.

8.         İbn Kayyım el-Cevziyye, Bedaiu’t-Tefsir, Polen Yay. 4 cilt.

9.         Celalüddin es-Suyutî, Ed-Dürü’l-Mensur, Ocak Yay. 16 cilt.

10.      Ebussuud Efendi, Ebussud Tefsiri, Boğaziçi Yay. 12 cilt.

11.      Kadı Beydavî, Envarü’t-Tenzil, Kahraman Yay. 5 cilt.

Yakın Dönem-İlmî Tefsirler:

12.      Ebu Âlâ el-Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’an, İnsan Yay. 7 cilt.

13.      Seyyid Kutup, Fî Zilali’l-Kur’an, Emir Yay. 10 cilt.

14.      Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım / Hisar Yay. / Yenda Yay. 10 cilt.

15.      Vehbe Zuhaylî, Tefsirü’l-Münir, Risale Yay. 15 cilt.

16.      Muhammed Ali es-Sabunî, Saffetü’t-Tefâsir (Tefsirlerin Özü), Ensar Yay. / Yasin Yay. 7 cilt.

17.      Said Havva, El-Esas Fi’t-Tefsir, Şamil Yay. 16 cilt.

18.      Abdurrahman Bin Nasır es-Sa’dî, Tefsiru’s-Sa’di (Selefî Tefsir), Guraba Yay. 5 cilt.

19.      Ebu Bekir Cabir el-Cezairi, Eyserü’t-Tefasir, Miraç Yay. 10 cilt.

20.      Ali Küçük, Besairu’l-Kur’an, Özel Baskı. 17 cilt.

21.      Mahmut Toptaş, Şifa Tefsiri, Cantaş Yay. 8 cilt.

22.      Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an Kerim Meali Âlisi ve Tefsiri, İpek Yay. 8 cilt.

23.      Hasan Basri Çantay, Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Risale Yay. 3 cilt.

24.      Mecdi Fethi Es-Seyyid, Gençler İçin Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Polen Yay. 4 cilt.

25.      Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, Hulasatü’l-Beyan, Üçdal Neşriyat. 8 cilt.

26.      Ümit Şimşek – Yaşar Kandermir, Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali, İFAV Yay. 2 cilt.

27.      Diyanet İşleri Heyeti, Kur’an Yolu (Türkçe Meal ve Tefsir), DİB Yay. 5 cilt.

Baskısı Biten-Zor Bulunan Tefsirler:

28.      Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Okusan Yay. 16 cilt.

29.      Muhammed Mahmud Hicazî, Furkan Tefsiri, İlim Yay. 6 cilt.

30.      Seyfuffin el-Muvahhid, Davetçinin Tefsiri, Hak Yay. 9 cilt.

31.      Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yay. 14 cilt.

32.      Ayıntabi Mehmet Efendi – Ahmed Davudoğlu, Büyük Kur’an Tefsiri (Tıbyan Tefsiri), Özel Baskı. (6 cilt)

33.      Zeynep Gazali, Kur’an’a Bakışlar (Meâl-Tefsir), Uysal Yay. Tek cilt.

İhtisar Edilen Tefsirler:

34.      İmam Taberî, Muhtasar Tefsir-i Kebîr, Hikmet Neşriyat. 6 cilt.

35.     Celaleddin el-Mahalli - Celaleddin es-Suyutî, Celaleyn Tefsiri, Yasin Yay. / Sağlam Yay. 2 cilt.

36.      Şadi Eren, Muhtasar Kadı Beydavî Tefsiri, Işık Yay. 3 cilt.

37.      Muhammed Ali es-Sabunî, Muhtasar İbn Kesir Tefsiri, Yasin Yay. 7 cilt.

38.      Vehbe Zuhaylî, Tefsirü’l-Veciz, Dua Yay. 4 cilt.

39.      Arif Erkan, Muhtasar İbn Kesir Tefsiri, Sağlam Yay. 6 cilt.

40.      Ebu Ala el-Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’an Meali, Yediveren Kitap. Tek kitap.

41.      Ertuğrul Özalp, Muhtasar Hak Dini Kur’an Dili Meâl-Tefsir, İşaret Yay. Tek cilt.

Ahkâm Tefsirleri:

42.      Mukatil bin Süleyman, Ahkâm Ayetleri Tefsiri, İşaret Yay. Tek cilt.

43.      İmam Tahavî, Ahkamu’l-Kur’an, Beka Yay. 3 cilt.

44.      İmam Şafiî (İmam Beyhakî), Ahkamu’l-Kur’an, Tevhid Yay. Tek kitap.

45.      Muhammed Ali es-Sabunî, Ahkâm Tefsiri, Şamil Yay. 2 cilt.

46.      İmad Zeki el-Barudî, Hanımlara Özel Tefsir (Derleme), Polen Yay. Tek cilt.

Kavram-Konulu Tefsirler:

47.     Ragıb el-İsfehanî, Müfredat (Kur'an Kavramları Sözlüğü), Pınar Yay. Tek Cilt / Çıra Yay. 2 cilt.

48.      Muhammed Gazali, Kur’an’ın Konulu Tefsiri, Düşün Yay. Tek cilt.

49.      Ahmet Kalkan, Ansiklopedik Kur’an Kavramları, Özel Baskı. 10 cilt.

50.      Süleyman Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, Yeni Ufuklar Neşriyat. 30 cilt.

Parçalı-Kısmî Tefsirler:

51.      Abdullah Azzam, Tevbe Suresi Tefsiri, Buruc Yay. Tek cilt.

52.   Abdülmecid Zindanî, Kur’an’da İlmî Mucizeler, Kayıhan Yay. & Tevhid (Kur’an ve Kainat Ayetleri Işığında), Nida Yay.

53.      M. Mütevelli Şaravî, Kur’an Mucizesi, Kitap Dünyası.

54.      Fethullah Han, Kur’an ve Kâinat Ayetleri, İnkilap Yay. Tek kitap.

55.      Davut Aydüz, Kısa Surelerin Tefsiri, Işık Yay. Tek kitap.

56.      Mahmut Kısa, Kısa Sureler (Kelime Meali ve Tefsir), Beka Yay. Tek cilt.

57.      Suat Yıldırım, Peygamberimizin Kur’an’ı Tefsiri, Işık Yay. Tek cilt.

58.      Mahmut Toptaş, Nüzul Sırasına Göre Kur’an Mesajı, Cantaş Yay. 5 cilt.

59.      Bedrettin Çetiner, Fatiha'dan Nas'a Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yay. 2 cilt.B.      Mu’tezilî-Akılcılık Usûlünde Yazılan Tefsir Eserleri:

60.      Fahruddin er-Razî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Huzur Yay. 23 cilt.

61.      Muhammed Abduh / Reşid Rıza, Tefsiru’l-Menar, Ekin Yay. 12 cilt.

62.    Ömer Rıza Doğrul, Tanrı Buyruğu (Tercüme ve Tefsir), İnkilap Yay. Tek cilt. (Baskısı bitmiş!)

63.      İzzet Derveze, Et-Tefsirü’l-Hadis, Düşün Yay. / Ekin Yay. 7 cilt.

64.     M. Zeki Duman, Beyanu’l-Hak (Nüzul Sırasına Göre Tefsir), Fecr Yay. 3 cilt. (Baskısı bitmiş!)

65.      Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat. 12 cilt.

66.      Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, İşaret Yay. Tek cilt.

67.      Mehmet Sait Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an Tefsiri, Beyan Yay. 5 cilt.

68.    Recep İhsan Eliaçık, Yaşayan Kur’an Türkçe Meal-Tefsir, İnşa Yay. Tek cilt. (Baskısı bitmiş!)

69.      Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yay. 21 cilt.

70.      Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an (Gerekçeli Meâl-Tefsir), Düşün Yay. Tek cilt.

71.      Mehmet Okuyan, Kısa Surelerin Tefsiri, Düşün Yay. 4 cilt.

72.    M. Abid el-Cabîrî, Fehmu’l-Kur’an (Siyer Eşliğinde Kur’an’ı Anlamak), Mana Yay. 3 cilt.


C.      İ’şariyye-Tasavvuf Usûlünde Yazılan Tefsir Eserleri:

73.      Abdülkerim el-Kuşeyrî, Letaifu’l-İşarat (Kuşeyrî Tefsiri), Çelik Yay. 2 cilt.


74.      Ebu Leys es-Semerkandî, Tefsiru’l-Kur’an, Özgü Yay. 6 cilt.

75.      Sadreddin Konevi, Fatiha Suresi Tefsiri (İ’cazu’l-Beyan), İz Yay. Tek kitap.

76.      İbn Acibe el-Haseni, Bahrü’l-Medid, Semerkand Yay. 9 cilt.

77.      İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu’l-Beyan, Osmanlı Yay. 23 cilt.

78.      Şemseddin Yeşil, Füyuzat, Yeşil Kütüphanesi. 7 cilt. (Baskısı bitmiş!)

79.      Mahmut Sami Ramazanoğlu, Bakara Suresi Tefsiri, Erkam Yay. Tek kitap.

80.      Mahmut Ustaosmanoğlu, Ruhu’l-Furkan, Ahıska Yay. 17 cilt.

81.      Said Nursî, Külliyatı, Yeni Asya Neşriyat. 14 cilt.

82.      Abdülkadir Geylanî, Geylanî Tefsiri, Ceylani Yay. 6 cilt.


D.      Şiî-Alevî Usûlünde Yazılan Tefsir Eserleri:

83.      Bakûvî (Düzenleyen: Ahmed Bedir), Keşfü’l-Hakayık, Altınpost Yay. Tek kitap.

84.      Hacı Bektaş Veli, Fatiha Tefsiri, Horasan Yay. Tek kitap.

85.      Murtaza Mutahharî, Kur’anî Araştırmalar, Kevser Yay. 3 kitap.

86.      Tabatabaî, El-Mizan, Kevser Yay. 11 cilt.

87.    M. Hüseyin Fadlallah, Min Vahyi’l Kur’an (Tefsir Dersleri), Akademi Yay. (Baskısı bitmiş!)


E.       Hurufîlik-Bilimselcilik Usûlünde Yazılan Tefsir Eserleri:

88.      Edip Yüksel, Mesaj (Kur’an Çevirisi), Ozan Yay. Tek kitap.


89.      Haluk Nurbaki, Tüm Eserleri, Damla Yay.

90.      Celal Kırca, Kur'an ve Fen Bilimleri, Marifet Yay. Tek kitap.

91.      Ergün Çapan, Kur’an ve İlmî Hakikatler, Işık Yay. Tek kitap.

92.      Celal Yeniçeri, Uzay ve Varlık Âlemleri Tefsiri, Erkam Yay. Tek kitap.

93.      Serhat Ahmet Tan, Zamanın Sahibi Zülkarneyn, Şira Yay. Tek kitap.

94.     İskender Türe, Zülkarneyn (Kur’an’da Uzaya Ziyareti Anlatılan İnsan), Ötüken Yay. Tek kitap.

95.      Harun Yahya (Adnan Oktar), Kur’an Mucizeleri, Özel Baskı. 3 cilt.

96.   Mehmet Refii Kileci, Risale-i Nur’da Kur’an Mucizesi, İz Yay. Tek kitap. (Baskısı bitmiş!)

97.   Ömer Çelakıl, Kur’an-ı Kerim’in Şifresi, Sınırötesi Yay. Düş Yay. 2 kitap. (Baskısı bitmiş!) & Kur’an-ı Kerim’in Mucize Sırları, Düş Yay. Tek kitap. (Baskısı bitmiş!)

98.      M. Sinan Adalı, Kur’an Mucizeleri, Uğurböceği Yay. Tek cilt.

99.      Âdem Yakup, Kur’an Mucizeleri, Özel Baskı. (Baskısı bitmiş!)

100.      Ahmet Başaran, Kur’an-ı Kerim Mucizeleri, Düşünce Yay.

101.  Mehmet Eminoğlu, Çağımızı Aydınlatan Kur’an Mucizeleri, Âlem Yay.

Hiç yorum yok: