15 Temmuz 2020

Çocuklarımızın Dini Düşüncelerinin İhyası

 Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav) “dünyaya gelen her çocuğun fıtrat üzere yaratıldığını” ifade etmektedir.[1] Bu fıtrat, Allah’ın (cc) ademoğlunun ruhuna nakşettiği tevhid inancı ve dine temayüldür. Öyle ki, saf ve selim bir düşünce ile hakikati arayan her insan, yaratıcısını önce ve özünde bu kuvve ile bulur, bu kuvve ile hisseder...

Ancak günümüzde, fıtratı tağyir eden onlarca, belki binlerce malum olumsuz etken vardır. Ve yine malumdur ki çocuğumuzu ve hatta kendimizi korumamız artık daha da zorlaşmıştır. Bilhassa günümüzde aralıksız imaj ve veri bombardımanına tutulan genç dimağların, dinî düşüncelerinin kolayca dağıldığını, sahih itikat ve amellerden hızla uzaklaştıklarını görmekteyiz.[2]

15 Şubat 2020

Gerekçeli Meal'in Gerekçesiz İddiaları (Hidayet Zertürk)

Eser, Mustafa İslamoğlu'nun "Gerekçeli Meal" isimli Kur'an çevirisi üzerine yazılmış, geniş hacimli ilmî bir reddiyedir. Eserin sahibi Hidayet Hoca, İslamoğlu'nun hem mealindeki hem de usulündeki hataları her sûrede teker teker ele almış, müellifin aleni olan hatalarını okuyucuya izah etmiştir.

Örneğin;


- Ebu Leheb'e ait "iki eli" (yedâ) kelimesinin "çifte güç" şeklinde çevrilmesi,


- "Zevce" kelimesini "cinsel bir kimlik" olarak açıklanması,


- "Yiyin" kelimesinin "yararlanın" şeklinde değiştirilmesi,

1 Ocak 2020

Allah'a İman (Ali Muhammed Sallabi)

Eser, sahasında yazılan en kapsamlı ve ilmî çalışmalardan biri... Libya asıllı âlim Sallabi'nin diğer eserlerinde rastlayacağınız gibi, basit bir dille maksadını kolayca ifade etmiş. 344 sf. boyunca tevhid akidesini tüm boyutlarıyla ele alıyor:

- "Lâ ilahe illellah" sözünün açılımını veriyor...

- İmanın hakikatlerini aklî ve kainattaki delillerle ispat ediyor...

- Esmaü'l-Hüsna'yı tek tek zikredip bir Müslümanın Allah'ın isimleriyle nasıl ahlâklanabileceğini anlatıyor...

22 Aralık 2019

Çocuk Eğitiminde Zayıflık Her Şeydir (Ummu Reyhane)

Eser, çocuk eğitimiyle ilgili birbirinden bağımsız, ancak toplayıcı özellikte yazılmış, sahasındaki en kapsamlı ve nadide eserlerder biri. Ummu Reyhane Hanım'ın kaleme aldığı diğer eserleri gibi hızla okunabilecek, pratik bilgiler ihtiva eden denemeler serisi...

Temel fikri; İslamî bir ailede anne ve babanın üzerine düşen vazifelerin neler olduğunu şu modern dünyada bir kez daha üzerinden geçerek hatırlatmak, sorunlar için çözüm önerileri sunmak.

Örneğin; çalışan anne olmanın aileye vereceği zararın neler olabileceği, çocuklarımızın interneti nasıl kullanacağı, mahremiyet eğimi verirken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve narsisizmi nasıl yenebileceğimiz...

Eseri, tüm anne-baba ve adaylarına tavsiye edebiliriz.

21 Aralık 2019

Âlemin Yaratılışı (Muhyiddin İbn Arabî)

Eser, Muhiddin İbn Arabî'nin Fütûhât-ı Mekkiye olarak bilinen meşhur ansiklopedik eserinin yaratılışla ilgili kısımlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, ilmi dipnot eklenmiş, akıcı ve sade bir çevirisidir.

Allah'ın (cc) en baştan itibaren tüm cemâdatı, melekleri, cinleri, hayvan ve bitkileri nasıl-neden yarattığını, Hz. Adem'in nasıl-neyden meydana geldiğini izah ediyor...

Veciz sözlere, keşf yoluyla bilindiğini iddia ettiği gizli ilimlere, Kur'an'da geçen bazı kelime ve kavram açıklamalarına ve dahası varlığın gaybî tarafına dair başka hiçbir yerde kolay kolay rastlamadığımız ifadelere yer vermiş.

18 Aralık 2019

Tüketim Toplumu (Jean Baudrillard)

Eser, 1960'ların Avrupa ve Amerikan kültürünün inanç ve adaletten uzaklaşıp nasıl "tüketim merkezli" bir hayata geçiş yaptığını analiz eden, ağır ve terminoloji dilinde yazılmış ve fakat günümüze dahi ışık tutan deneme-düşünce tarzında yazılmış bir yapıttır.

Müellif, Batı dünyasında oldukça meşhur ve hatta "bir ikon" diyebileceğimiz ve yakın zamanda ölen bir düşünürdür. Diğer kitaplarında görülen benzer tespit ve öngörülere bu eserinde de yer vermiş. Temel fikri; batının ahlakî değişimini gözler önüne sermek... Sırf bu yönden Kur'an-ı Kerîm'deki Tekasür sûresinin bir nevi tefsiri sadedinde görmek bile mümkün. 

Kendine has dilinin ve muhtevasının zor anlaşılırlığı sebebiyle ancak üniversite seviyesindeki okumalarda tavsiye edebiliriz.

4 Aralık 2019

Bir Gönül Yolculuğu Hizmetkar Liderlik

HİZMETKÂR LİDERLİK
İlhami Fındıkçı
Alfa Yay. 782 sf.


Eser, liderlik konusuyla ilgili tabir-i caizse ne varsa içinde toplamış ve sistematik olarak başlıklara ayırmış, tam bir ansiklopedi niteliğindedir. Müellifin İslamî bir bakış açısıyla yazdığını görmek mümkün. Ve olabildiğince çok değişik kültür ve coğrafyalardan derlenmiş örnek olay, spot söz ve tespitleri mevcut.

Okurken yorucu olabiliyor, çünkü oldukça hacimli; ancak bir liderin vasıflarını tahlil ve talep eden bir okuyucu için kafi derecededir. Başka eser almaya gerek bırakmamaktadır.

Cep boyu tercihe daha layık olabilir... (Link)

5 Mayıs 2019

Öncelikler Fıkhı (Yusuf el-Karadavî)

İhvan-ı Müslimin'in fıkıh sözcüsü ve Dünya Müslüman Âlimleri Birliği'nin başkanı Yusuf el-Karadavî'nin modern dönemde yaşanan bazı sıkıntılara cevap olması gayretiyle kaleme aldığı değerli bir eser: Öncelikler Fıkhı.

Bilhassa İslam Davası uğruna kendisine yol belirlemek isteyen ve ilimle meşgul olan genç müslüman bireylere, kendi bencilliklerinden ve teferruatla meşguliyetten alıykoymayı öğütlemekte, salih amellerinde hangisinin daha öncelik arz ettiğini ayet ve hadislerle net olarak ortaya koymakta...

Eserin en güzel yanı, teşvik edici cümleleri ve aklımızı nasıl kullanacağımıza dair bir usûl belirlemesi... Eleştirdiği noktalar; Müslümanların birbirlerine en çok destek vermesi gerektiği şu çağda, cihadı desteklemek yerine, Allah'a daha yakın olacağı zannıyla hacc, umre veya cami yapımı benzeri amelleri öncelemeleri... emr-i bi'l-ma'ruf ve davet çalışmalarının daha az önemsenmesi... toplumsal ibadetlerin zamanla terk edilmesi...

7 Nisan 2019

Problem Çözümüne Giriş 101 (Yazar: Ken Watabane)


Tübitak'ın çıkardığı orijinal eserlerden biri daha...  Eğer hayatla bir problemin varsa ve çözülmesini istiyorsan matematiksel yöntemlere dayanarak nasıl bir yol izlemelisin?

İşte sorunun cevabı:


1. Basamak: Öncelikle sorunun ne olduğu iyi belirle... Seni rahatsız eden ve düzeltilmesi gereken şey tam olarak nedir? Adını koy!

2. Basamak: Sorunun bu şekilde oluşmasının ve devam etmesinin nedenlerini araştır... Nasıl ve niçin böyle bir sorunla karşı karşıyasın? Derine in!

5 Aralık 2017

Eşikaltı Büyücüleri (Yazar: Ahmet Şerif İzgören)

"1991'deki savaş öncesinde ve sırasında müthiş bir propaganda makinesi çalıştı.

Bize neyi gösterirlerse ona inanırız.

Hepimizin zayıf bir noktası vardır.

Propaganda uzmanlarının işi o zayıf noktayı tespit etmek ve kullanmaktır. 2000'de Uludağ Üniversitesi'nde bir konferansımın sonunda salondaki 400'ü aşkın öğrenciye bir soru sordum.